Regulamin korzystania z usług Gabinetu INNmed

Postanowienia ogólne

Godziny otwarcia Gabinetu INNmed są godzinami ruchomymi.
Każdorazowo należy dokonać rezerwacji telefonicznie pod numerem +48 604 797 925.

Gabinet oferuje oferuje kompleksowy pakiet usług oraz zabiegów, fachowe porady i konsultacje w zakresie fitoterapii. Aktualna oferta usług dostępna jest na stronie internetowej innmed.pl

Wszystkie usługi świadczone w Gabinecie INNmed mają na celu wyłącznie poprawę dobrostanu i kondycji fizycznej. Wykonywane diagnozy i terapie w Gabinecie INNmed metodami biorezonansu nie są diagnozami i zabiegami medycznymi, a wykorzystywany sprzęt nie jest aparaturą medyczną w sensie medycyny akademickiej. Są to komplementarne terapie informacyjno-holistyczne, których celem jest profilaktyka i wspieranie organizmu w powrocie do jego wyrównanych funkcji, czyli tzw homeostazy. Metodami biorezonansu nie leczymy, nie zajmujemy się stanami ostrymi, nie stawiamy diagnoz lekarskich, ani nie zmieniamy zaleceń lekarskich. Wszystkie informacje i materiały dostępne na stronie www.innmed.pl służą jedynie celom edukacyjnym i nie mogą być stosowane zastępczo do diagnozy lekarza. Nie są też podstawą do stawiania ostatecznej diagnozy i podejmowania leczenia. Leczenie zawsze należy konsultować z lekarzem medycyny. Podczas stosowania terapii komplementarnych zalecamy skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym w celu oceny i ewentualnej diagnostyki stanu zdrowia. Nie należy samowolnie zmieniać zaleceń lekarskich na podstawie uzyskanej w naszym gabinecie diagnozy. Przedstawiamy powyższą notę prawną w celu zaznajomienia naszych klientów o zakresie świadczonych usług metodą biorezonansu przed skorzystaniem z naszych usług i terapii.

Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Gabinet INNmed zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.

Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ usługi i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.

W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.

Nasze promocje i rabaty nie łączą się. Regulamin poszczególnych promocji określają odrębne regulaminy.

Za usługi świadczone w Gabinecie INNmed płatności można dokonać gotówką, lub bezgotówkowo tzw BLIKIEM.

Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na nasz adres INNmed w Swarzędzu 62-020, ul. Poznańska 24 lok. 6.

Zabrania się filmowania oraz fotografowania na terenie Gabinetu INNmed bez uzyskania wcześniejszej zgody osoby upoważnionej do reprezentowania gabinetu.

Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu Gabinet INNmed nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Personel Gabinetu INNmed zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zarezerwowanego zabiegu do 24 godzin przed jego terminem, lub w wyjątkowych sytuacjach w dniu zarezerwowanej wizyty, w sytuacjach losowych, niezależnych od firmy.

W gabinecie używa się preparatów do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia-Państwowy Zakład Higieny. Nie używa się żadnych narzędzi wielokrotnego użytku. Blaty i fotele dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania. Do dezynfekcji dłoni stosowane są preparaty do dezynfekcji skóry.

Klient Gabinetu INNmed

Klientem Gabinetu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

Dopuszcza się korzystanie z zabiegów/usług przez osoby niepełnoletnie, powyżej 6 roku życia, za wyraźną zgodą i tylko w obecności ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.

Klient Gabinetu INNmed zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P. Poż., oraz w sytuacji zagrożenia do wykonywania poleceń pracowników Gabinetu INNmed.

Klient ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe na terenie gabinetu z przyczyn zależnych od Klienta.

W razie rezygnacji z zarezerwowanej usługi Klient zobowiązany jest do wcześniejszego – min 1 dniowego poinformowania o tym gabinet, lub w sytuacjach losowych w tym samym dniu. W razie braku anulowania takiej rezerwacji, kolejne zapisy na usługi nastąpią po wpłacie zaliczki o wartości 50% ceny rezerwowanej usługi. Zaliczka może zostać wpłacona przelewem bankowym na konto firmowe.
Zabiegi/usługi

W trosce o wysoką jakość usług w Gabinecie Klient jest zobowiązany przyjść 5-10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do zabiegu/usługi.

Umówiona godzina jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku Klient musi liczyć się z niekompletnie wykonaną usługą, lub zaproponowaniem innej – krótszej usługi. W razie późniejszego przybycia, co skutkowałoby niemożnością dokonania zabiegu/ usługi, Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za anulowanie rezerwacji.

Czas podany obejmuje czas wejścia do pomieszczenia i samego zabiegu.

Klient będący naszym gościem pierwszy raz zobowiązany jest do przybycia 10 minut przed wyznaczoną godziną zabiegu, w celu wypełnienia „Ankiety zdrowotnej”, która jest niezbędna do wykonania zabiegu/usługi.

Przed przystąpieniem do zabiegu/usługi Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia zabiegu/usługi lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.

Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami po zabiegowymi, a przystępując do zabiegu/usługi mają ich pełną świadomość i je akceptują.

Klienci przed rozpoczęciem zabiegu/usługi, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg zabiegu/usługi.

Każdorazowo, gdy zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi zabiegami wynoszą maksymalnie 14 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 21 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.

Zakup zabiegu/usługi lub korzystanie z innych usług w Gabinecie INNmed równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych w Gabinecie oraz że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Za ewentualne konsekwencje odpowiedzialność ponosi Klient. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Gabinetu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Gabinetu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

Personel Gabinetu zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania zabiegu Klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych, w przypadku nie wypełnienia, lub nieprawidłowego wypełnienia Ankiety medycznej Klienta, złego samopoczucia Klienta. W przypadku braku wcześniejszego powiadomienia personelu Gabinetu o ww. chorobie i uzyskaniu zgody na zabieg – opłata wniesiona przez Klienta nie zostanie zwrócona.

Personel Gabinetu INNmed zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotka się z zachowaniem Klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (agresja itp.).

Regulamin strony internetowej

Postanowienia ogólne

Strona www.innmed.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę http://www.innmed.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony http://www.innmed.pl/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Definicje

FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie http://www.innmed.pl/ umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
USŁUGODAWCA – INNmed Medycyna Informacyjna i Bioterapie Iwona Nawrocka z siedzibą w Swarzędzu, ul. Poznańska 24/6, NIP 8261327632, REGON 300737004, tel. +48 604 797 925, gabinet@innmed.pl
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

Rodzaj i zakres usług elektronicznych

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
– korzystanie z Formularza Kontaktowego,
– możliwość dodawania komentarzy na blogu będącym integralną częścią strony.
Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w tym Regulaminie przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
Okres na jaki umowa zostaje zawarta: umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
– komputer z dostępem do Internetu,
– dostęp do poczty elektronicznej,
– przeglądarka internetowa,włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Tryb postępowania reklamacyjnego

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gabinet@innmed.pl

W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
Własność intelektualna

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem http://www.innmed.pl/ korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością http://www.innmed.pl/ Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony http://www.innmed.pl/, bez zgody Usługodawcy.
Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony http://www.innmed.pl/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

Postanowienia końcowe

Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.